ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.EVERBEL.COM

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Фикосота Синтез” ООД, собственик на услугата WWW.EVERBEL.COM от една страна и потребителите на Интернет сайта WWW.EVERBEL.COM, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

„Фикосота Синтез” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.”Мадара”№48, с ЕИК: 837055835, наричано по-долу накратко „Организатор”.

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /регистрирани и нерегистрирани/

1.1. Всяко физически лице  може да се регистрира в уебсайта www.everbel.com, наричан по-долу накратко „Уебсайт”. За ползване на услугите на уебсайта не е задължително потребителите да се регистрират, регистрация е необходима единствено в случаите, в които потребителят желае да ползва услугата „Месечен календар”.
Всички лица ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да се регистрират в уебсайта или да предоставят свои лични данни.

1.2. При ползване на уебсайта потребителят е длъжен:

  • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
  • да спазва приложимото българското законодателство, настоящите Общи условия,  както и правилата на морала и добрите нрави;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
  • да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
  • да не  причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на интелектуална собственост и др.;
  • да уведомява незабавно администратора на уебсайта от страна на Организатора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си.

1.3. При ползване на уебсайта потребителят следва да не извършва злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

1.4. Регистрираният потребител има право:
- да създаде собствен профил в уебсайта;
- да ползва услугата „Месечен календар”.

1.5. Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

1.6. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на „Фикосота Синтез” ООД е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

„Фикосота Синтез” ООД контролира начина, по който потребителите използват уебсайта и ще вземе всички мерки, за да не допусне и да ограничи с технически средства разглеждането, копирането, промяната и разпространението на съдържание по начин, нарушаващ авторските ни и сродните на авторските ни права.

С цел спазване на задълженията по т. 1.2 и т. 1.3 от настоящите Общи условия „Фикосота Синтез” ООД си запазва правото да сваля от уебсайта всяко съдържание, което по тяхно усмотрение нарушава горните правила.

 

2. АВТОРСКИ ПРАВА

2.1. Всички елементи на съдържанието на уебсайта включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Фикосота Синтез” ООД, на негови клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали при условията на настоящите условия за ползване на уебсайта.

2.2. Потребителят няма право да използва публикуваните на материали и ресурси за търговски нужди и/или с цел печалба от потребителите.

 

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. В съответствие със Закона за защита на личните данни, регистрираният потребител има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.everbel.com при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.

3.2. С регистрацията си на уебсайта, регистрираният потребител се съгласява, „Фикосота Синтез” ООД да използва личните данни единствено с цел информиране на потребителя за продукти и услуги, предлагани от Организатора, както  и когато това се налага с оглед управлението на уебсайта.

3.3. В случай че регистрираният потребител не желае да получава промоционални имейли или комуникации по пощата при условията на т. 3.3. той следва да изпрати имейл на следния адерс: office@fsbrands.com

3.4. „Фикосота Синтез” ООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

4. ПРОМЕНИ И ПОДДРЪЖКА НА УЕБСАЙТА

4.1. Доколкото предоставяните от „Фикосота Синтез” ООД ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от „Фикосота Синтез” ООД.

4.2. При извършване на промени в Общите условия  за ползване на уебсайта, „Фикосота Синтез” ООД уведомява потребителите, като публикува на видно място на уебсайта съобщение за промените в същите.

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. „Фикосота Синтез” ООД има право, но не и задължение, да запазва използвани материали и ресурси, публикувани на www.everbel.com или направени достояние на трети лица от потребител на уебсайта.

5.2. Предоставянето на достъпа до ресурсите на този уебсайт не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. „Фикосота Синтез” ООД не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на „Фикосота Синтез” ООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

5.3. „Фикосота Синтез” ООД не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуниказионната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на  уебсайта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на интернет страницата.

5.4. „Фикосота Синтез” ООД не гарантира, че предоставяните ресурси са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

5.5. Използването на предоставяните материали и ресурси е изцяло на риск и отговорност на потребителя. „Фикосота Синтез” ООД не отговоря за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните материали и ресурси, освен ако са причинени умишлено.

5.6. „Фикосота Синтез” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

5.7. „Фикосота Синтез” ООД не гарантира, че предоставяните ресурси ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.

5.8. „Фикосота Синтез” ООД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на материалите и ресурсите, достъпни в уебсайта.

5.9. „Фикосота Синтез” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от трети лица във връзка с публикувани на уебсайта материали и ресурси при нарушение на т. 1.2 и т. 1.3 от настоящите Общи условия за използване на уебсайта.